Quan hệ Cổ đông

CBTT: Chấp thuận giao dịch của người nội bộ, người có liên quan

Chấp thuận giao dịch của người nội bộ, người có liên quan
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố:
- Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT ngày 24/5/2019 của HĐQT Công ty chấp thuận giao  dịch giữa Công ty với người nội bộ.
- Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 24/5/2009 của HĐQT Công ty chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná