Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi người công bố thông tin

Thay đổi người công bố thông tin
1. Bà San Kim Chi không còn là người được ủy quyền thực hiện CBTT kể từ ngày 02/7/2020.
2. Bà Trần Thiên Kim, người đại diện theo pháp luật, là người CBTT kể từ ngày 02/7/2020.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná