Quan hệ Cổ đông

CBTT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - ông Đỗ Xuân Thu

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Đỗ Xuân Thu
Ngày 02 tháng 10 năm 2020, CTCP Sài Gòn Hỏa xa nhận được "Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng" của ông Đỗ Xuân Thu.

Chi tiết Báo cáo theo file đính kèm.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná