Quan hệ Cổ đông

Bổ nhiệm Tổng giám đốc

Bổ nhiệm ông Trần Hiền Phước làm TGĐ Công ty
Bổ nhiệm ông Trần Hiền Phước làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 29/8/2018 tới hết ngày 30/6/2020.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná