Quan hệ Cổ đông

CBTT: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung nội dung, cách thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty
SHX công bố:
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.


Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná