Quan hệ Cổ đông

CBTT: Quyết định cưỡng chế thuế

Công bố quyết định cưỡng chế thuế
- Công ty đã nhận được các quyết định về cưỡng chế thuế cụ thể như sau:
+ Quyết định số 437/QĐ-CT-CC của Cục thuế TP.HCM ngày 12/5/2020 v/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của CTCP Sài Gòn Hỏa xa tại Sở Giao dịch 2 NH Công thương Việt Nam/TP.HCM.
+ Quyết định số 438/QĐ-CT-CC của Cục thuế TP.HCM ngày 12/5/2020 v/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của CTCP Sài Gòn Hỏa xa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh TP.HCM.
- Giải trình của Công ty: Do sơ sót nên Công ty đã không công bố thông tin theo đúng thời hạn quy định. Công ty sẽ lưu ý về việc công bố thông tin, tránh xảy ra thiếu sót.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná