Quan hệ Cổ đông

CBTT: Kết luận thanh tra thuế

Công ty nhận được kết luận thanh tra thuế.

- Ngày 29/6/2016, Công ty nhận được kết luận thanh tra thuế.Chi tiết theo Kết luận thanh tra thuế đính kèm.

- Nguyên nhân xảy ra sự kiện: Quyết toán thuế năm 2015.

- Giải pháp khắc phục: Thực hiện theo yêu cầu và kiến nghị của cơquan thuế.

Download Kết luận thanh tra thuế

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná