Quan hệ Cổ đông

CBTT: Gia hạn hợp đồng và giảm sản lượng phân phối thuốc lá

Công ty Thuốc lá Sài Gòn gia hạn hợp đồng và giảm sản lượng phân phối thuốc lá

Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (SHX) là đại lý phân phối sản phẩm thuốc lá Cotab của Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Theo chủ trương cổ phần hóa (dự kiến quý II/2018) của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Sài Gòn triển khai công tác tái cấu trúc các hoạt động SXKD trong đó có công tác tiêu thụ - thị trường, nên Công ty Thuốc lá Sài Gòn sẽ cùng phân phối sản phẩm Cotab. Công ty Thuốc lá Sài Gòn không ký hợp đồng mới thời hạn 1 năm như các năm trước mà chỉ gia hạn hợp đồng năm 2017 thêm 03 tháng, đồng thời sản lượng do SHX phân phối giảm xuống 4.500.000 gói/tháng (tương đương mức giảm là 47,37%/tháng) so với sản lượng SHX được phân phối theo hợp đồng năm 2017.