Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Xem file tại đây. 

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná