Quan hệ Cổ đông

CBTT: Tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
SHX công bố thông tin về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
- Tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 02/11/2020.
- Lý do hoãn: Công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ chưa hoàn tất.
- Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 12/10/2020.
- Thời gian tổ chức lại: Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT sẽ quyết định. 

Xem file tại đây.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná