Quan hệ Cổ đông

CBTT: Giao dịch với Người nội bộ

Giao dịch với Tổng giám đốc

Công ty CP Sài Gòn Hoả xa công bố Nghị quyết của HĐQT về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

Tải file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná