Quan hệ Cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua

Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính năm 2016, được kiểm toán bởi A&C và được ĐHĐCĐ thông qua.
Vui lòng xem tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná