Quan hệ Cổ đông

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại TCT Lưu ký & Bù trừ CK Việt Nam

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán SHX

Mã chứng khoán: SHX

Tổ chức đăng ký: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 21/12/2023

Lý do: CTCP Sài Gòn Hỏa xa hủy tư cách công ty đại chúng.

Sau khi hủy đăng ký, CTCP Sài Gòn Hỏa xa sẽ quản lý danh sách cổ đông của Công ty. Mọi việc liên quan đến thông tin cổ đông, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần… và các vấn đề liên quan khác đề nghị quý cổ đông liên hệ với Công ty.

Chi tiết vui lòng xem Thông báo đính kèm hoặc tham khảo tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná