Quan hệ Cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua

BCTC năm 2020 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán A & C và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Xem file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná