Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi Tổng giám đốc Công ty

Thay đổi Tổng giám đốc Công ty
CTCP Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin như sau:
- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà San Kim Chi kể từ ngày 15/6/2020;
- Bổ nhiệm ông Trần Đình Vũ làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/6/2020.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná