Quan hệ Cổ đông

CBTT: Quyết định của HĐQT thông qua giao dịch của Công ty với người nội bộ

HĐQT thông qua giao dịch của Công ty với bà Tăng Thị Minh Tân (thành viên HĐQT, Giám đốc Nhân sự)
Công bố Nghị quyết số 151/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018 của HĐQT thông qua giao dịch với người nội bộ.

Vui lòng xem file đính kèm tại đây

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná