Quan hệ Cổ đông

Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Vui lòng xem tại đây:
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná