Quan hệ Cổ đông

CBTT: Triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường

Triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường

Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố về việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường như sau:

- Triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

- Thời gian: Ngày 20 tháng 01 năm 2021.

- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông (CĐ) trong thư mời họp và trên website Công ty.

- Nội dung họp:Chia Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa thành 02 công ty.

- Thành phần tham dự: HĐQT, BKS, Ban điều hành  và các CĐ có tên trong danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời điểm chốt danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường): Ngày 04 tháng 01 năm 2021.

- Link tải tài liệu họp:

http://www.saigonhoaxa.com.vn/CBTT/UPCOM/2020/DHbatthuong/TailieuDHbatthuong.rar


Tải bản CBTT tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná