Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 6 năm 2019.
- Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná