Quan hệ Cổ đông

Báo cáo năm 2017 của BKS

Báo cáo năm 2017 của BKS
Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
Vui lòng xem tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná