Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS
Thay đổi 02 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.


Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná