Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi người được ủy quyển CBTT

Thay đổi người được ủy quyền CBTT
Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019:
- Bà San Kim Chi làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa;
- Bà Tăng Thị Minh Tân không còn làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa.


Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná