Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày ĐKCC: 19/9/2022
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/9/2022.
- Lý do và mục đích: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Đối tượng tham dự: HĐQT, BKS, BĐH và các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.

Xem file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná