Quan hệ Cổ đông

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐH) năm 2012 như sau:
1.    Thời gian tổ chức ĐH: 08h30’ thứ 7, ngày 23 tháng 6 năm 2012.
2.    Địa điểm tổ chức ĐH: 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
3.    Nội dung:
•    Báo cáo kết quả SXKD 2011;
•    Phương hướng nhiệm vụ năm 2012;
•    Báo cáo của Ban kiểm soát
•    Sửa đổi Điều lệ;
•    Phân phối lợi nhuận năm 2011;
•    Tăng vốn điều lệ;
•    Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – chi tiết: Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hoá đường biển và hàng không.
4.    Điều kiện tham dự ĐH: các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/4/2012.
Những cổ đông không thể tham dự ĐH có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm).
 Tài liệu ĐH được gửi kèm theo thông báo này và đồng thời được đăng tải tại www.saigonhoaxa.com.vn  trước 07 ngày tổ chức ĐH.
5.    Tất cả các ý kiến đóng góp, tài liệu, Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi về:
Ông Lưu Văn Kiên – Thư ký HĐQT
Địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08.38377660
Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Trần Vĩ Đường

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná