Quan hệ Cổ đông

CBTT: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/6/2021
Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:
- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thời gian: Ngày 29 tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Sẽ quyết định sau.
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021): Ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Tải file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná