Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2021.
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Tải file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná