Quan hệ Cổ đông

CBTT: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 2022 lần 2, lần 3

Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 2022 lần 2, lần 3
1. Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2, lần 3:
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2: 9h00 ngày 28/11/2022.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2 không tổ chức được thì thời gian tổ chức lần 3 là: 9h00 ngày 23/12/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Vẫn giữ nguyên nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 1.   
- Thành phần tham dự: Thành viên HĐQT, BKS, BĐH, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2, lần 3:

- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2: 14h00 ngày 28/11/2022.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 không tổ chức được thì thời gian tổ chức lần 3 là: 14h00 ngày 23/12/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Vẫn giữ nguyên nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 1.   
- Thành phần tham dự: Thành viên HĐQT, BKS, BĐH, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Xem file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná