Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thông báo của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng

Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của UBCK Nhà nước
Ngày 09.10.2023, CTCP Sài Gòn Hỏa xa nhận được công văn số 6663/UBCK-GSĐC ngày 05.10.2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Sài Gòn Hỏa xa kể từ ngày 07/9/2023.

Xem file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná