Quan hệ Cổ đông

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
ông ty CP Sài Gòn Hỏa xa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
- Thời gian: 09h00 ngày 26/6/2023.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
-  Nội dung họp ĐHĐCĐ: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch.
- Thông báo và tài liệu họp: Được gửi tới từng cổ đông và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: http://saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná