Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày ĐKCC: 29/5/2023
CTCP Sài Gòn Hỏa xa công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thamdự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng:29/5/2023

- Lý do và mục đích: Tham dự họpĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổphiếu – 01 quyền biểu quyết

- Đối tượng tham dự: HĐQT, BKS,BĐH và các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niênnăm 2023: Ngày 26/6/2023; lần 2: ngày 20/7/2023 nếu lần 1 không tổ chức được; lần3: 07/9/2023 nếu lần 2 không tổ chức được.

Xem file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná