Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022.
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt công ty kiểm toán độc lập (theo Tờ trình của Ban kiểm soát) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná