Quan hệ Cổ đông

CBTT: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành

Tỷ lệ tham dự không đạt mức tối thiểu
Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự là 2,5903% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tỷ lệ này không thỏa mãn yêu cầu quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty.

Xem file ở đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná