Quan hệ Cổ đông

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:
- Thời gian: 14h00 ngày 18/10/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
-  Nội dung họp ĐHĐCĐ: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2022.
- Thông báo và tài liệu họp: Được gửi tới từng cổ đông và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: http://saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html

Tải file:

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná