Quan hệ Cổ đông

CBTT: Tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa đã được dự kiến tổ chức vào ngày 29/6/2021.

- Lý do tạm hoãn: Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Căn cứ theo tình hình dịch bệnh và quy định của các cơ quan có thẩm quyền, ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa sẽ được quyết định vào thời điểm thích hợp và công bố thông tin theo quy định.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná