Quan hệ Cổ đông

CBTT: Nghị quyết của HĐQT v/v cho thuê 3 tài sản và giao toàn quyền cho Chủ tịch HĐQT v.v cho thuê tài sản, góp vốn, hợp tác kinh doanh, định giá, chuyển nhượng...

Nghị quyết của HĐQT
Nghị quyết của HĐQT v/v cho thuê 3 tài sản và giao toàn quyền cho Chủ tịch HĐQT v.v cho thuê tài sản, góp vốn, hợp tác kinh doanh, định giá, chuyển nhượng...

Xem file tại đây

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná