Quan hệ Cổ đông

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:
- Thời gian: 09h00 ngày 18/10/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
-  Nội dung họp ĐHĐCĐ: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Phương án chia công ty.
- Thông báo và tài liệu họp: Được gửi tới từng cổ đông và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: http://saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html

Tải file:
- Giấy ủy quyền (mẫu tham khảo).


Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná