Quan hệ Cổ đông

CBTT: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (lần 2) được triệu tập vào ngày 28/11/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự không đạt tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. 


Tải file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná