Quan hệ Cổ đông

CBTT: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty CP Sài Gòn Hoả xa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Tải file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná