Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Ngày 14/6/2022, Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/6/2022.

Nội dung thay đổi: Thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.


Xem file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná