Quan hệ Cổ đông

CBTT: Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CTCP Sài Gòn Hỏa xa công bố Nghị quyết 284/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023 của HĐQT Công ty v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ được công bố tại nội dung CBTT v/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Xem file tại đây.Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná