Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi Đăng ký kinh doanh

Nội dung thay đổi: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Ngày  06/02/2021, Côngty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do SởKế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày06/02/2021.

Nội dung thay đổi: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật củacông ty.

Nội dung trước khi thay đổi:

- Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của công ty: TrầnThiên Kim

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Nội dung sau khi thay đổi:

- Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của công ty: TrầnĐình Vũ

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Xem file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná