Quan hệ Cổ đông

CBTT: Chấp thuận giao dịch của người có liên quan của thành viên HĐQT

HĐQT chấp thuận giao dịch của Công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT.

Công bố Nghịquyết số 167/NQ-HĐQT ngày 07/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty chấp thuậngiao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná