Quan hệ Cổ đông

Báo cáo năm 2016 của HĐQT

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 2016
Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
Vui lòng xem tại đây.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná