Quan hệ Cổ đông

BCTC năm 2017 được ĐHĐCĐ thông qua

Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
Vui lòng xem tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná