Quan hệ Cổ đông

CBTT: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

SHX triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:
- Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
- Thời gian: Ngày 02 tháng 11 năm 2020.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website Công ty.
- Nội dung họp: Chia Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa thành 02 công ty.
- Thành phần tham dự: HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020): Ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Tải file tại đây.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná