Quan hệ Cổ đông

CBTT: Quyết định vay vốn ngân hàng

Công ty quyết định vay vốn ngân hàng
Công ty quyết định vay vốn Agribank với hạn mức tín dụng là 72.000.000.000đ

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná