Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ông Trần Vĩ Đường qua đời

Ông Trần Vĩ Đường qua đời
Ông Trần Vĩ Đường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa - qua đời ngày 29 tháng 7 năm 2018.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná