Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01 tháng 6 năm 2020.
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.


Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná