Quan hệ Cổ đông

CBTT: Miễn giảm tiền thuê tài sản trên đất đối với các đối tác, tiền nghĩa vụ nộp đối với các chi nhánh chiu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Miễn giảm mùa dịch Covid-19
Hội đồng quản trị cho phép Tổng giám đốc Công ty miễn giảm tiền thuê tài sản trên đất đối với các đối tác, tiền nghĩa vụ nộp đối với các chi nhánh chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Điều này dự báo lợi nhuận trước thuế của Công ty sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. 

Tải file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná