Quan hệ Cổ đông

CBTT: Giảm sản lượng thuốc lá được phân phối

Giảm sản lượng thuốc lá được phân phối so với cùng kỳ năm trước


Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (SHX) phân phối bao tiêu sản phẩm thuốc lá điếu COTAB của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn từ năm 2000. Đến năm 2018, SHX không còn được bao tiêu mà sẽ cùng phân phối sản phẩm này với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn. Do đó, hợp đồng năm 2018, sản lượng  do SHX được phân phối bị sụt giảm 7.000.000 bao/tháng (tương đương mức giảm 77,78%/tháng) so với cùng kỳ năm trước. 

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná